ارتباط با حوزه آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی
تلفن دفتر معاون آموزشی و پژوهشی: ۳۷۲۷۴۸۹۳-۰۴۱
نمابر دفتر معاون آموزشی و پژوهشی: ۳۷۲۷۶۰۶۶-۰۴۱
تلفن داخلی: ۴۳۵
دفتر محل کار: ساختمان اداری- طبقه اول

مدیریت خدمات آموزشی 
تلفن دفتر مدیریت آموزشی: 041-37278001
نمابر دفتر مدیریت آموزشی: 041-37278889
تلفن داخلی: 311
دفتر محل کار: ساختمان دانشکده کشاورزی - حوزه ریاست سابق

مدیریت تحصیلات تکمیلی 
تلفن مدیریت  041-37278001
داخلی مدیریت  311- آقای دکتر مجتبی امینی
کارشناسان  314- آقای شیخ الاسلامی 
کارشناسان  319- خانم احمدی 
محل ساختمان دانشکده کشاورزی - حوزه ریاست سابق

آموزش کل 
تلفن آموزش کل 041-37278001
نمابر دفتر آموزش کل 041-37278889
گواهی موقت و دانشنامه 322- آقای پروان
تاییدیه 315- آقای مولایی
مسائل متفرقه 313 - آقای احمدپور
محل ساختمان دانشکده کشاورزی - حوزه ریاست سابق


آموزش دانشکده ها 
 
دانشكده تلفن داخلي مسئول
كشاورزي 37278001  -  37276068 309 و 308 خانم طلوعی -  خانم فتحی
علوم پايه 37279094  -  37278900 102 و 103 خانم اشرفی - خانم پورمحمدی
فني و مهندسي 37279094  -  37278900 165 و 177 خانم بیگلری - خانم طالع
علوم انساني 37279094  -  37278900 166 و 175 خانم قضایی - خانم خباز