زمان ثبت نام دکتری

زمان ثبت نام دکتری

زمان ثبت نام دکتری
شنبه سی و یکم مرداد 1394
اطلاعیه های مربوط به برگزاری کلاسهای ترم تابستان

اطلاعیه های مربوط به برگزاری کلاسهای ترم تابستان

اطلاعیه های مربوط به برگزاری کلاسهای ترم تابستان
سه شنبه شانزدهم تير 1394
اطلاعیه برگزاری نیمسال ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 94-1393 دانشگاه مراغه

اطلاعیه برگزاری نیمسال ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 94-1393 دانشگاه مراغه

ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ نیمسال ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 94-1393 در داﻧﺸﮕﺎه مراغه برگزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در این دوره می‌باشند.
سه شنبه نوزدهم خرداد 1394
مدارک لازم و زمان مصاحبه دكتري 94

مدارک لازم و زمان مصاحبه دكتري 94

مدارك مورد نياز كه مي‌بايست معرفي‌شدگان براي انجام مراحل مصاحبه همراه خود داشته باشند. و اسکن آنها را در قالب PDF یا jpg نهایتاً 4 روز قبل از زمان مصاحبه به آدرس ایمیل‌های اعلام شده در جدول ذیل ارسال نمایند.
يکشنبه بیست و هفتم ارديبهشت 1394
آرشیو