زمان ثبت نام دکتری
زمان ثبت نام دکتری
شنبه سی و یکم مرداد 1394
اطلاعیه های مربوط به برگزاری کلاسهای ترم تابستان
اطلاعیه های مربوط به برگزاری کلاسهای ترم تابستان
سه شنبه شانزدهم تير 1394
اطلاعیه برگزاری نیمسال ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 94-1393 دانشگاه مراغه
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ نیمسال ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 94-1393 در داﻧﺸﮕﺎه مراغه برگزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در این دوره می‌باشند.
سه شنبه نوزدهم خرداد 1394
مدارک لازم و زمان مصاحبه دكتري 94
مدارك مورد نياز كه مي‌بايست معرفي‌شدگان براي انجام مراحل مصاحبه همراه خود داشته باشند. و اسکن آنها را در قالب PDF یا jpg نهایتاً 4 روز قبل از زمان مصاحبه به آدرس ایمیل‌های اعلام شده در جدول ذیل ارسال نمایند.
يکشنبه بیست و هفتم ارديبهشت 1394
آئین نامه جدید آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)
قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)
يکشنبه بیست و سوم فروردين 1394
فرمهای حق التدریس اساتید
فرمهای حق التدریس اساتید
شنبه دوم اسفند 1393
آرشیو آرشیو