قوانین و آئین نامه ها

قوانین و آئین نامه های آموزشهای آزاد و مجازی
آيين‌ نامه‌ دوره‌ هاي‌ آموزش‌ عالي‌ آزاد
==================================
مقدمه‌ : به‌ منظور تداوم‌ بخشيدن‌ و همگاني‌ كردن‌ آموزش‌ عالي‌ ، كه‌ از مسئوليتهاي‌ اساسي‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ است‌ ، برگزاري‌ دوره‌ هاي‌ آموزش‌ عالي‌ آزاد بر اساس‌ اين‌ آئين‌ نامه‌ انجام‌ مي‌ شود . در اين‌ آئين‌ نامه‌ جهت‌ اختصار به‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ ((وزارت‌)) اطلاق‌ ميگردد .
اهداف‌ 
ماده‌ 1 : دوره‌ هاي‌ آموزش‌ عالي‌ آزاد به‌ منظور تامين‌ اهداف‌ زير برگزار مي‌ شوند :
1 ـ كمك‌ به‌ ارتقاي‌ سطح‌ دانش‌ و فرهنگ‌ در جامعه‌
2 ـ ايجاد زمينه‌ مناسب‌ براي‌ افزايش‌ دسترسي‌ به‌ آموزش‌ عالي‌
3 ـ تعميم‌ و توسعه‌ آموزش‌ عالي‌ كاربردي‌ و تخصصي‌
4 ـ كاهش‌ تقاضاي‌ اجتماعي‌ براي‌ ورود به‌ آموزش‌ عالي‌ رسمي‌
5 ـ ارائه‌ آموزشهاي‌ مداوم‌ براي‌ دانش‌ آموختگان‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌
تعاريف‌ 
ماده‌ 2 : آموزش‌ عالي‌ آزاد ، آموزشي‌ غير رسمي‌ و بالاتر از سطح‌ متوسطه‌ است‌ كه‌ در قالب‌ دوره‌هاي‌ تخصصي‌ و كاربردي‌ كوتاه‌ مدت‌ اجرا مي‌ شود و به‌ دانش‌ آموختگان‌ اين‌ دروه‌ ها گواهي‌ گذراندن‌ دوره‌ بدون‌ استفاده‌ از عناوين‌ رسمي‌ دانشگاهي‌ ( مانند كارداني‌ ، كارشناسي‌ و ... يا معادل‌ آنها) اعطا مي‌ شود .
ماده‌ 3 : دوره‌ هاي‌ آموزش‌ عالي‌ آزاد شامل‌ انواع‌ زير است‌ :
1 ـ بازآموزي‌ و آموزش‌ تكيملي‌ براي‌ دانش‌ آموختگان‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌
2 ـ آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ كاركنان‌ سازمانهاي‌ دولتي‌ و غير دولتي‌
3 ـ آموزش‌ تخصصي‌ متناسب‌ با نياز بازار كار
4 ـ آموزش‌ مورد نياز و علاقه‌ آحاد جامعه‌
موسسات‌ مجري‌ :
ماده‌ 4 : دانشگاهها و موسسات‌ زير ميتوانند براي‌ برگزاري‌ دوره‌ هاي‌ آموزش‌ عالي‌ آزاد اقدام‌ كنند :
الف‌) كليه‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ كه‌ با مجوز شوراي‌ گسترش‌ آموزش‌ عالي‌ تاسيس‌ مي‌ شوند .
 ب‌ ) موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ آزاد كه‌ بر اساس‌ آئين‌ نامه‌ نحوه‌ تاسيس‌ و فعاليت‌ موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ آزاد مصوب‌ مورخ‌ 10/5/77  شوراي‌ گسترش‌ آموزش‌ عالي‌ تاسيس‌ مي‌ شوند .
ماده‌ 5 : موسسات‌ مجري‌ براي‌ اجراي‌ دروه‌ هاي‌ آموزش‌ عالي‌ آزاد بايد مجوز مربوط را از وزارت‌ اخذ نمايند.
ساير مقررات‌
ماده‌ 6 : موسسات‌ مجري‌ براي‌ اخذ مجوز برگزاري‌ هر دوره‌ ضروري‌ است‌ برنامه‌ آموزشي‌ پيشنهادي‌ خود ، شامل‌ عنوان‌ دوره‌، محتواي‌ دوره‌ ، طول‌ دوره‌ ، ميزان‌ شهريه‌ ، ضوابط ويژه‌ دوره‌ ، نحوه‌ پذيرش‌ داوطلبان‌ و ظرفيت‌ دوره‌ را براي‌ بررسي‌ و تاييد به‌ وزارت‌ ارائه‌ نمايند .
ماده‌ 7 : متقاضيان‌ شركت‌ در دوره‌ هاي‌ آموزش‌ عالي‌ آزاد بايد حداقل‌ مدرك‌ ديپلم‌ متوسطه‌ داشته‌ باشند .
ماده‌ 8 : موسسات‌ مجري‌ در پايان‌ دوره‌ ، گواهينامه‌ گذراندن‌ دوره‌ آموزشي‌ را بر اساس‌ نمونه‌ اي‌ كه‌ از سوي‌ وزارت‌ تعيين مي‌  شود براي‌ دانش‌ آموختگان‌ دوره‌ صادر مي‌ كنند .
ماده‌ 9 : به‌ منظور حفظ كيفيت‌ مطلوب‌ آموزشي‌ ، وزارت‌ بر فعاليت‌ هاي‌ موسسات‌ مجري‌ نظارت‌ مي‌ كند . به‌ اين‌ لحاظ موسسات‌ مجري‌ موظفند فهرست‌ اسامي‌ و مشخصات‌ ثبت‌ نام‌ شدگان‌ دوره‌ هاي‌ آموزشي‌ يا اطلاعات‌ ديگري‌ را كه‌ خواسته‌ شود ، در اختيار وزارت‌ قرار دهند .
ماده‌ 10 : سازمانهاي‌ دولتي‌ متقاضي‌ دوره‌ هاي‌ آموزش‌ عالي‌ آزاد كه‌ تابع‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ مي‌ باشند بايد قبل‌ از شروع‌ دوره‌ ، موافقت‌ سازمان‌ امور اداري‌ واستخدامي‌ كشور را كسب‌ و به‌ موسسات‌ مجري‌ ارائه‌ نمايند .
ماده‌ 11 : يك‌ نسخه‌ از قراردادهاي‌ همكاري‌ موسسات‌ مجري‌ با سازمانهاي‌ دولتي‌ بايد به‌ وزارت‌ ارسال‌ شود.
ماده‌ 12 : وزارت‌ هزينه‌ هاي‌ خدمات‌ ارائه‌ شده‌ به‌ موسسات‌ مجري‌ را ، در قالب‌ دستورالعملي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ وزارت‌ مي‌ رسد ، دريافت‌ خواهد نمود .
ماده‌ 13 : اين‌ آئين‌ نامه‌ در 13 ماده‌ و 1 تبصره‌ در تاريخ‌ 7/8/78  به‌ تصويب‌ وزير فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ رسيد و از تاريخ‌ ابلاغ‌ قابل‌ اجرا است‌ . با تصويب‌ اين‌ آئين‌ نامه‌ ، آئين‌ نامه‌ اجرايي‌ آموزش‌ هاي‌ عالي‌ كوتاه‌ مدت‌ مصوب‌ 8/2/70، آئين‌ نامه‌ دوره‌ هاي‌ آموزشي‌ مستمر مصوب‌ 1/6/70 و آئين‌ نامه‌ دوره‌ هاي‌ آموزش‌ عالي‌ غير رسمي‌ مصوب‌ 5/12/70 لغو مي‌ شود .