دوره‌ها‌کارگاه‌های‌آموزشی

بسمه تعالی
دوره های ذیل در حال برگزاری می باشند: 

جهت ثبت نام از ساعت 11/30 الی 13 در تاریخهای تعیین شده در اطلاعیه ها به خانم ندا عابدی در خانه فرهنگ، اتاق انجمن های علمی مراجعه فرمائید. شماره تماس خانم عابدی 09016954250 می باشد. 

1- دوره آموزشی کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری


2-دوره آموزشی کاربرد GIS در کشاورزی 


3- دوره آموزشی مقدماتی کاربرد GIS 


4- دوره آموزشی پرسشنامه آنلاین 


5-دوره آموزشی مدلهای تصمیم گیری