کمیته ها

انجمن دانش آموختگان جهت نیل به اهداف خود در قالب سه کمیته زیر فعالیت می نماید.
1- فرهنگی- اجتماعی
2- آموزشی- پژوهشی
3- اقتصادی- اشتغالزایی