فرم های اساتید

اساتيد محترم دانشگاه مراغه مي توانند از طريق لينکهاي ذيل فرمهاي برنامه تدریس و حق التدریس  را دانلود نمايند. 
 
فرم برنامه تدريس آموزشي و پژوهشي اعضاي هيات علمي DOC
فرم حق التدريس اساتيد مدعو DOC
فرم حق التدریس پژوهشی اساتید مدعو  DOC
فرم حق التدریس کارشناسان آزمایشگاهی DOC

* قابل توجه اساتيد محترم مدعو: خواهشمند است فرمهاي حق التدريس را در دو نسخه به صورت تايپي تنظيم و همراه با آخرين مدرک علمي و آخرين حکم کارگزيني به رياست دانشکده مربوطه ارائه نماييد.