مدیریت تحصیلات تکمیلی


دکتر محمدرضا عظیمی
 رشته : آنالیز ریاضی 


شماره تماس:۳۷۲۷۸۰۰۱-داخلی ۳۱۱
دورنگار: ۳۷۲۷۸۸۸۹
 پست الکترونیک : mhr.azimi@maragheh.ac.ir
 
 
شرح وظایف
 • دبیری شورای تحصیلات تكمیلی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 • تهیه، تنظیم و نگهداری برنامه های مصوب آموزشی دانشجویان در كلیه دوره های تحصیلات تكمیلی و تدوین مقررات
 • نظارت برحسن اجرای آیین نامه ها ، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی
 • پاسخگویی به سؤالات و رسیدگی به مشكلات دانشجویان تحصیلات تكمیلی و برآورد نارسایی های آیین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشگاه
 • تهیه و استفاده از آمار و اطلاعات جهت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی دانشجویان تحصیلات تكمیلی
 • نظرخواهی از دانشكده ها در خصوص تغییرات برنامه های آموزشی
 • همكاری با دانشكده ها در تهیه برنامه های هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه كد دروس
 • پاسخگویی به سؤالات دانشجویان تحصیلات تكمیلی در زمینه امور آموزشی
 • تهیه آمار و اطلاعات مربوط به دانشجویان تحصیلات تكمیلی و تنظیم قرارداد دانشجویان بورسیه
 • انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس
 • ابلاغ برنامه های امتحانی بر طبق تصمیمات متخذه به گروه های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم
 • دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه كارنامه تحصیلی دانشجویان
 • كنترل وضعیت آموزشی كلیه دانش آموختگان از جهت رعایت تقسیم دروس تعیین شده، كنترل نمرات مكتسبه و اعمال آیین نامه های مربوط
 • صدور گواهی های موقت دانش آموختگان
 • تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر ترم و ارائه آن به مسئولین ذی ربط
 • ارسال تأییدیه فارغ التحصیلی به دانشگاه ها و مراكز دولتی
 • حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان
 • انجام امور مربوط به آزمون تحصیلات تكمیلی با همكاری سازمان سنجش آموزش كشور
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق