تقویم آموزشی دانشگاه مراغه


تقویم آموزشی دانشگاه مراغه 
 
بسمه تعالی
تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی 98-1398 دانشگاه مراغه مصوب شورای آموزشی دانشگاه مورخ 07/04/98

 
نوع فعالیت آموزشی روز-ماه-سال
نام‌نویسی از پذیرفته‌شدگان سال تحصیلی 98-1397 به‌استناد شیوه‌نامه نام‌‌نویسی سازمان سنجش و اینترنتی
آخرین مهلت دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری نیم‌سال دوم 15/06/1397
انتخاب واحد نیم‌سال اول (توسط خود دانشجو) پس از مشورت با استاد راهنما به‌صورت اینترنتی طبق برنامه زیر:
ورودی‌های 93 و ماقبل، روزهای شنبه و یک‌شنبه مورخ 11 و 10/06/1397
ورودی‌های 94 روزهای دوشنبه و سه‌شنبه مورخ 13 و 12/06/1397
ورودی‌های 95 روزهای سه‌شنبه و چهار‌شنبه مورخ 14 و 13/06/1397
ورودی‌های 97 انتخاب واحد دسته جمعی توسط دانشکده و تحویل برگ انتخاب واحد به دانشجو
دانشجویانی که در روزهای یادشده موفق به انتخاب واحد نشده‌اند، روزهای پنج‌شنبه و جمعه مورخ 16 و 15/06/1397
10/06/97 تا 16/06/1397
آخرین مهلت درخواست مرخصی تحصیلی در نیم‌سال اول 98-97 18/07/1397
آغاز و پایان کلاس‌ها 24/06/97 تا 14/10/1397
رویت چک لیست انتخاب واحد نیم‌سال اول توسط دانشجو و اساتید راهنما و پرینت لیست حضور و غیاب توسط اساتید محترم 24/06/97 تا 27/06/1397
پایان مهلت ارائه درخواست بررسی مشکلات انتخاب واحد توسط دانشجو در فرم ویژه به مدیران آموزش دانشکده 31/06/1397
جذف و اضافه (به‌صورت اینترنتی) 01/07/97 تا 03/07/1397
آغاز و پایان تحویل فرم تغییر رشته و تغییر رشته توأم با انتقال به متقاضیان از طریق آموزش دانشکده 01/09/97 تا 29/09/1397
پایان مهلت حذف تک‌درس نیم‌سال اول به‌صورت دستی در دانشکده با رعایت (مفاد ماده 17 آئین‌نامه آموزشی) 25/09/97 تا 27/09/1397
آخرین مهلت اعلام اسامی دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز به مدیریت امور آموزشی دانشگاه  و دانشکده‌های مربوطه 05/10/1397
آخرین زمان تحویل برگ حضور و غیاب دانشجویان 12/10/1397
آغاز و پایان آزمون‌ها
دروس معارف و آشنایی با دفاع مقدس
15/10/97 تا 27/10/1397
20/10/97 و 27/10/1397
 
  1. دانشجو پس از مشاهده کارنامه هر نیم‌سال در صورت برخورد با مشکل خاص آموزشی نظیر عدم درج نمره، قرار گرفتن در وضعیت اخراجی بر اساس ماده 29 و 30 آئین‌نامه آموزشی و ... در اسرع وقت ملزم به تکمیل فرم ویژه بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان و ارائه آن به‌پیوست کپی آخرین کارنامه تحصیلی به مدیر محترم گروه آموزشی مربوطه خواهند بود. جهت رسیدگی سریع به درخواست دانشجو، مدیران محترم گروه‌های آموزشی در صورت تائید، حداکثر دو روز پس از تاریخ درخواست دانشجو آنرا به دفتر معاون آموزشی دانشکده و یا مدیر آموزشی دانشکده ارسال خواهد نمود. بدیهی است دانشجویانی که در موعد مقرر درخواست خود را ارائه ننمایند در خواست آنها مورد بررسی قرار نخواهد کرفت.
  2. بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه دروس عملی با کد مستقل، به‌صورت تک‌درس و اضطراری قابل حذف نخواهند بود و در صورت عدم شرکت دانشجو در آزمون مربوطه نمره صفر درج خواهد شد.
  3. در صورتی‌که دانشجویان مشروط دروس اضافی خور را به‌طور اختیاری حذف ننمایند، آموزش دانشکده نسبت به حذف دروس اضافی از آخر فرم انتخاب واحد اقدام خواهد نمود.
  4. دانشجو پس از رویت چک‌لیست لازم است که دروس انتخاب شده را کنترل و در صورت وجود مغایرت در اسرع وقت موضوع را به آموزش دانشکده کتباً گزارش نماید.
  5. دانشجویان لازم است در انتخاب واحد پیش‌نیاز دروس انتخابی و ضوابط دروس معارف (هر دانشجو فقط مجاز به انتخاب یک درس از دروس معارف اسلامی می‌باشد، در غیر این‌صورت طبق مصوبه شورای آموزشی هر دو درس معارف اسلامی حذف خواهد شد)، را رعایت نمایند. دانشجویان ترم آخر از این امر مستثنی می‌باشند.
  6. پس از بازه امتحانی برگزاری هرگونه آزمون نظری و عملی ممنوع می‌باشد.
تهیه و تنظیم: مدیریت امور آموزشی دانشگاه مراغه

بسمه تعالی
تقویم آموزشی نیم‌سال دوّم سال‌تحصیلی 98-1397 دانشگاه مراغه مصوب شورای آموزشی دانشگاه مورخ 07/05/97
 

نوع فعالیت آموزشی روز-ماه-سال
انتخال واحد نیم‌سال دوّم (توسط خود دانشجو) پس از مشورت با استاد راهنما به‌صورت اینترنتی طبق برنامه زیر:
ورودی‌های 93 و ماقبل، روزهای شنبه و یک‌شنبه مورخ 7 و 06/11/1397
ورودی‌های 94 روزهای یکشنبه و دو‌شنبه مورخ 8 و 07/11/1397
ورودی‌های 95 روزهای دوشنبه و سه‌شنبه مورخ 9 و 08/11/1397
ورودی‌های 97 روزهای سه‌شنبه و چهار‌شنبه مورخ 10 و 9/11/1397
دانشجویانی که در روزهای یادشده موفق به انتخاب واحد نشده‌اند، روزهای پنج‌شنبه و جمعه مورخ 12 و 11/11/1397
06/11/97 تا 12/11/1397
پایان مهلت ثبت موقت نمرات نیم‌سال اول 98-97، کارشناسی 10 روز و تحصیلات تکمیلی 15 روز پس از برگزاری آزمون ----
پایان مهلت ثبت نهایی نمرات نیم‌سال اول 98-97، 3 روز پس از پایان مهلت ثبت اعتراض توسط دانشجو ----
آخرین مهلت درخواست مرخصی تحصیلی در نیم‌سال دوّم 98-97 30/11/1397
رویت چک لیست انتخاب واحد نیم‌سال دوّم توسط دانشجو و اساتید راهنما و پرینت لیست حضور و غیاب توسط اساتید محترم 13/11/97 تا 19/11/1397
آغاز و پایان کلاس‌ها 13/11/97 تا 17/03/1398
بررسی مشروطی‌های نیم‌سال اول توسط آموزش دانشکده 27/11/97 تا 01/12/1397
جذف و اضافه (به‌صورت اینترنتی) 23/11/97 تا 25/11/1397
حذف واحد اضافی دانشجویان مشروطی توسط آموزش دانشکده 11/12/1397
تکمیل فرم میهمانی، میهمانی دائم و انتقال در سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نشانی: www.msrt.gov.ir 01/02/98 تا 31/02/1398
آغاز و پایان تحویل فرم تغییر رشته و تغییر رشته توأم با انتقال به متقاضیان از طریق آموزش دانشکده 01/02/98 تا 31/02/1398
پایان مهلت حذف تک‌درس نیم‌سال دوّم به‌صورت دستی در دانشکده با رعایت (مفاد ماده 17 آئین‌نامه آموزشی) 29/02/98 تا 31/02/1398
آخرین مهلت اعلام اسامی دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز به مدیریت امور آموزشی دانشگاه  و دانشکده‌های مربوطه 8/03/1398
آخرین زمان تحویل برگ حضور و غیاب دانشجویان 13/03/1398
آغاز و پایان آزمون‌ها
دروس معارف و آشنایی با دفاع مقدس
18/03/98 تا 30/03/1398
23/03/98 و 30/03/1398
پایان مهلت ثبت موقت نمرات نیم‌سال دوّم 98-97، کارشناسی 10 روز و تحصیلات تکمیلی 15 روز پس از برگزاری آزمون ----
پایان مهلت ثبت نهایی نمرات نیم‌سال دوّم 98-97، 3 روز پس از پایان مهلت ثبت اعتراض توسط دانشجو ----
آخرین مهلت اعلام دانشجویان رتبه اول به امور آموزشی جهت اقدام در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور 31/04/1398
انتخاب واحد درس پروژه و کارآموزی در تابستان 01/04/98 تا 14/04/1398
بررسی مشروطی‌های نیم‌سال دوّم توسط آموزش دانشکده‌ها 29/04/98 تا 10/05/1398
آخرین مهلت تنظیم نهایی برنامه‌های درسی نیم‌سال دوّم توسط گروه‌های آموزشی و ثبت در سیستم سماء 31/05/1398
آخرین مهلت اعلام نمرات کارآموزی و پروژه انتخاب شده در تابستان 98 به مدیریت امور آموزشی 31/06/1398
 
< >دانشجو پس از مشاهده کارنامه هر نیم‌سال در صورت برخورد با مشکل خاص آموزشی نظیر عدم درج نمره، قرار گرفتن در وضعیت اخراجی بر اساس ماده 29 و 30 آئین‌نامه آموزشی و در اسرع وقت ملزم به تکمیل فرم ویژه بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان و ارائه آن به‌پیوست کپی آخرین کارنامه تحصیلی به مدیر محترم گروه آموزشی مربوطه خواهند بود. جهت رسیدگی سریع به درخواست دانشجو، مدیران محترم گروه‌های آموزشی در صورت تائید حداکثر دو روز پس از تاریخ درخواست دانشجو آنرا به دفتر معاون آموزشی دانشکده و یا مدیر آموزشی دانشکده ارسال خواهد نمود. بدیهی است دانشجویانی که در موعد مقرر درخواست خود را ارائه ننمایند در خواست آنها مورد بررسی قرار نخواهد کرفت.بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه دروس عملی با کد مستقل، به‌صورت تک‌درس و اضطراری قابل حذف نخواهند بود و در صورت عدم شرکت دانشجو در آزمون مربوطه نمره صفر درج خواهد شد.در صورتی‌که دانشجویان مشروط دروس اضافی خور را به‌طور اختیاری حذف ننمایند، آموزش دانشکده نسبت به حذف دروس اضافی از آخر فرم انتخاب واحد اقدام خواهد نمود.دانشجو پس از رویت چک‌لیست لازم است که دروس انتخاب شده را کنترل و در صورت وجود مغایرت در اسرع وقت موضوع را به آموزش دانشکده کتباً گزارش نماید.دانشجویان لازم است در انتخاب واحد پیش‌نیاز دروس انتخابی و ضوابط دروس معارف (هر دانشجو فقط مجاز به انتخاب یک درس از دروس معارف اسلامی می‌باشد، در غیر این‌صورت طبق مصوبه شورای آموزشی هر دو درس معارف اسلامی حذف خواهد شد)، را رعایت نمایند. دانشجویان ترم آخر از این امر مستثنی می‌باشند.پس از بازه امتحانی برگزاری هرگونه آزمون نظری و عملی ممنوع می‌باشد.تهیه و تنظیم: مدیریت امور آموزشی دانشگاه مراغه