تقویم آموزشی دانشگاه مراغه


تقویم آموزشی دانشگاه مراغه 
بسمه تعالی
تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی 99-1398 دانشگاه مراغه مصوب شورای آموزشی دانشگاه مورخ 29/04/98

 
نوع فعالیت آموزشی روز-ماه-سال
نام‌نویسی از پذیرفته‌شدگان سال تحصیلی 99-1398 به‌استناد شیوه‌نامه نام‌‌نویسی سازمان سنجش و اینترنتی
آخرین مهلت دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری نیم‌سال دوم 17/06/98
انتخاب واحد نیم‌سال اول (توسط خود دانشجو) پس از مشورت با استاد راهنما به‌صورت اینترنتی طبق برنامه زیر:
ورودی‌های 95 و ماقبل، روزهای سه شنبه و چهار‌شنبه مورخ 13 و 12/06/1398
ورودی‌های 96 روزهای جمعه و ‌شنبه مورخ 16 و 15/06/1398
ورودی‌های 97 روزهای یک‌شنبه و دو‌شنبه مورخ 18 و 17/06/1398
ورودی‌های 98 انتخاب واحد دسته جمعی توسط دانشکده و تحویل برگ انتخاب واحد به دانشجو
دانشجویانی که در روزهای یادشده موفق به انتخاب واحد نشده‌اند، روزهای چهار‌شنبه و پنج­شنبه مورخ 21 و 20/06/1398
12/06/98 تا 18/06/98
آخرین مهلت درخواست مرخصی تحصیلی در نیم‌سال اول 99-98 17/07/98
آغاز و پایان کلاس‌ها 23/06/98 تا 13/10/98
رویت چک لیست انتخاب واحد نیم‌سال اول توسط دانشجو و اساتید راهنما و پرینت لیست حضور و غیاب توسط اساتید محترم 23/06/98 تا 26/06/98
پایان مهلت ارائه درخواست بررسی مشکلات انتخاب واحد توسط دانشجو در فرم ویژه به مدیران آموزش دانشکده 31/06/98
حذف و اضافه 30/06/98 و 31/06/98
آغاز و پایان تحویل فرم تغییر رشته و تغییر رشته توأم با انتقال به متقاضیان از طریق آموزش دانشکده 02/09/98 تا 28/09/98
پایان مهلت حذف تک‌درس نیم‌سال اول به‌صورت دستی در دانشکده با رعایت (مفاد ماده 17 آئین‌نامه آموزشی) 23/09/98 تا 25/09/98
آخرین مهلت اعلام اسامی دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز به مدیریت امور آموزشی دانشگاه  و دانشکده‌های مربوطه 04/10/98
آخرین زمان تحویل برگ حضور و غیاب دانشجویان 11/10/98
آغاز و پایان آزمون‌ها
دروس معارف و آشنایی با دفاع مقدس
14/10/98 تا 29/10/98
22/10/98 و 29/10/98
 
 1. دانشجو پس از مشاهده کارنامه هر نیم‌سال در صورت برخورد با مشکل خاص آموزشی نظیر عدم درج نمره، قرار گرفتن در وضعیت اخراجی بر اساس ماده 29 و 30 آئین‌نامه آموزشی و ... در اسرع وقت ملزم به تکمیل فرم ویژه بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان و ارائه آن به‌پیوست کپی آخرین کارنامه تحصیلی به مدیر محترم گروه آموزشی مربوطه خواهند بود. جهت رسیدگی سریع به درخواست دانشجو، مدیران محترم گروه‌های آموزشی در صورت تائید، حداکثر دو روز پس از تاریخ درخواست دانشجو آنرا به دفتر معاون آموزشی دانشکده و یا مدیر آموزشی دانشکده ارسال خواهد نمود. بدیهی است دانشجویانی که در موعد مقرر درخواست خود را ارائه ننمایند در خواست آنها مورد بررسی قرار نخواهد کرفت.
 2. بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه دروس عملی با کد مستقل، به‌صورت تک‌درس و اضطراری قابل حذف نخواهند بود و در صورت عدم شرکت دانشجو در آزمون مربوطه نمره صفر درج خواهد شد.
 3. در صورتی‌که دانشجویان مشروط دروس اضافی خور را به‌طور اختیاری حذف ننمایند، آموزش دانشکده نسبت به حذف دروس اضافی از آخر فرم انتخاب واحد اقدام خواهد نمود.
 4. دانشجو پس از رویت چک‌لیست لازم است که دروس انتخاب شده را کنترل و در صورت وجود مغایرت در اسرع وقت موضوع را به آموزش دانشکده کتباً گزارش نماید.
 5. دانشجویان لازم است در انتخاب واحد پیش‌نیاز دروس انتخابی و ضوابط دروس معارف (هر دانشجو فقط مجاز به انتخاب یک درس از دروس معارف اسلامی می‌باشد، در غیر این‌صورت طبق مصوبه شورای آموزشی هر دو درس معارف اسلامی حذف خواهد شد)، را رعایت نمایند. دانشجویان ترم آخر از این امر مستثنی می‌باشند.
 6. پس از بازه امتحانی برگزاری هرگونه آزمون نظری و عملی ممنوع می‌باشد.
تهیه و تنظیم: مدیریت امور آموزشی دانشگاه مراغه

بسمه تعالی
تقویم آموزشی نیم‌سال دوّم سال‌تحصیلی 99-1398 دانشگاه مراغه مصوب شورای آموزشی دانشگاه مورخ 29/04/98
 
نوع فعالیت آموزشی روز-ماه-سال
انتخال واحد نیم‌سال دوّم (توسط خود دانشجو) پس از مشورت با استاد راهنما به‌صورت اینترنتی طبق برنامه زیر:
ورودی‌های 95 و ماقبل، روزهای شنبه و یک‌شنبه مورخ 6 و 05/11/98
ورودی‌های 96 روزهای یکشنبه و دو‌شنبه مورخ 7 و 06/11/98
ورودی‌های 97 روزهای دوشنبه و سه‌شنبه مورخ 8 و 07/11/98
ورودی‌های 98 روزهای سه‌شنبه و چهار‌شنبه مورخ 9 و 8/11/98
دانشجویانی که در روزهای یادشده موفق به انتخاب واحد نشده‌اند، روزهای پنج‌شنبه و جمعه مورخ 11 و 10/11/98
05/11/98 تا 11/11/98
پایان مهلت ثبت موقت نمرات نیم‌سال اول 98-97، کارشناسی 10 روز و تحصیلات تکمیلی 15 روز پس از برگزاری آزمون ----
پایان مهلت ثبت نهایی نمرات نیم‌سال اول 98-97، 3 روز پس از پایان مهلت ثبت اعتراض توسط دانشجو ----
آخرین مهلت درخواست مرخصی تحصیلی در نیم‌سال دوّم 99-98 30/11/98
رویت چک لیست انتخاب واحد نیم‌سال دوّم توسط دانشجو و اساتید راهنما و پرینت لیست حضور و غیاب توسط اساتید محترم 12/11/98 تا 18/11/98
آغاز و پایان کلاس‌ها 12/11/98 تا 13/03/99
بررسی مشروطی‌های نیم‌سال اول توسط آموزش دانشکده 26/11/98 تا 30/11/98
حذف و اضافه 19/11/98 و 20/11/98
حذف واحد اضافی دانشجویان مشروطی توسط آموزش دانشکده 10/12/98
تکمیل فرم میهمانی، میهمانی دائم و انتقال در سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نشانی: www.msrt.gov.ir 01/02/99 تا 31/02/99
آغاز و پایان تحویل فرم تغییر رشته و تغییر رشته توأم با انتقال به متقاضیان از طریق آموزش دانشکده 01/02/99 تا 31/02/99
پایان مهلت حذف تک‌درس نیم‌سال دوّم به‌صورت دستی در دانشکده با رعایت (مفاد ماده 17 آئین‌نامه آموزشی) 29/02/99 تا 31/02/99
آخرین مهلت اعلام اسامی دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز به مدیریت امور آموزشی دانشگاه  و دانشکده‌های مربوطه 07/03/99
آخرین زمان تحویل برگ حضور و غیاب دانشجویان 11/03/99
آغاز و پایان آزمون‌ها
دروس معارف و آشنایی با دفاع مقدس
17/03/99 تا 01/04/99
25/03/99 و 01/04/99
پایان مهلت ثبت موقت نمرات نیم‌سال دوّم 99-98، کارشناسی 10 روز و تحصیلات تکمیلی 15 روز پس از برگزاری آزمون ----
پایان مهلت ثبت نهایی نمرات نیم‌سال دوّم 99-98، 3 روز پس از پایان مهلت ثبت اعتراض توسط دانشجو ----
آخرین مهلت اعلام دانشجویان رتبه اول به امور آموزشی جهت اقدام در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور 31/04/99
انتخاب واحد درس پروژه و کارآموزی در تابستان 01/04/99 تا 11/04/99
بررسی مشروطی‌های نیم‌سال دوّم توسط آموزش دانشکده‌ها 28/04/99 تا 08/05/99
آخرین مهلت تنظیم نهایی برنامه‌های درسی نیم‌سال دوّم توسط گروه‌های آموزشی و ثبت در سیستم سماء 29/05/99
آخرین مهلت اعلام نمرات کارآموزی و پروژه انتخاب شده در تابستان 99 به مدیریت امور آموزشی 29/06/99
 
 1. دانشجو پس از مشاهده کارنامه هر نیم‌سال در صورت برخورد با مشکل خاص آموزشی نظیر عدم درج نمره، قرار گرفتن در وضعیت اخراجی بر اساس ماده 29 و 30 آئین‌نامه آموزشی و در اسرع وقت ملزم به تکمیل فرم ویژه بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان و ارائه آن به‌پیوست کپی آخرین کارنامه تحصیلی به مدیر محترم گروه آموزشی مربوطه خواهند بود. جهت رسیدگی سریع به درخواست دانشجو، مدیران محترم گروه‌های آموزشی در صورت تائید حداکثر دو روز پس از تاریخ درخواست دانشجو آنرا به دفتر معاون آموزشی دانشکده و یا مدیر آموزشی دانشکده ارسال خواهد نمود. بدیهی است دانشجویانی که در موعد مقرر درخواست خود را ارائه ننمایند در خواست آنها مورد بررسی قرار نخواهد کرفت.
 2. بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه دروس عملی با کد مستقل، به‌صورت تک‌درس و اضطراری قابل حذف نخواهند بود و در صورت عدم شرکت دانشجو در آزمون مربوطه نمره صفر درج خواهد شد.
 3. در صورتی‌که دانشجویان مشروط دروس اضافی خور را به‌طور اختیاری حذف ننمایند، آموزش دانشکده نسبت به حذف دروس اضافی از آخر فرم انتخاب واحد اقدام خواهد نمود.
 4. دانشجو پس از رویت چک‌لیست لازم است که دروس انتخاب شده را کنترل و در صورت وجود مغایرت در اسرع وقت موضوع را به آموزش دانشکده کتباً گزارش نماید.
 5. دانشجویان لازم است در انتخاب واحد پیش‌نیاز دروس انتخابی و ضوابط دروس معارف (هر دانشجو فقط مجاز به انتخاب یک درس از دروس معارف اسلامی می‌باشد، در غیر این‌صورت طبق مصوبه شورای آموزشی هر دو درس معارف اسلامی حذف خواهد شد)، را رعایت نمایند. دانشجویان ترم آخر از این امر مستثنی می‌باشند.
 6. پس از بازه امتحانی برگزاری هرگونه آزمون نظری و عملی ممنوع می‌باشد.
تهیه و تنظیم: مدیریت امور آموزشی دانشگاه مراغه