آموزش دانشکده کشاورزی

کارشناسان آموزش دانشکده کشاورزی :
سرکار خانم طلوعی و سرکار خانم فتحی
شماره های داخلی : 308-309
آدرس محل کار : ساختمان دانشکده کشاورزی - اداره آموزش