آموزش دانشکده علوم پایه

کارشناسان آموزش دانشکده علوم پایه:
سرکار خانم اشرفی و سرکار خانم محمدی
شماره های داخلی : 102 - 103  داخلی 81
آدرس محل کار : ساختمان دانشکده علوم پایه- اداره آموزش