دفتر معاونت

مسئول دفتر معاونت اموزشی و پژوهشی
آقای غلامحسین علیزاده

 
تلفن : 37274893-041
نمابر : 37276066-041
تلفن داخلی: 435
دفتر کار: ساختمان اداری- طبقه فوقاني