آیین نامه های دانشجویی

عنوان آیین نامه  فایل 
آیین نامه کارشناسی ارشد  ۱۳۷۳  PDF
آیین نامه کارشناسی ارشد  ۱۳۸۸ PDF
آیین نامه کارشناسی ارشد  ۱۳۹۴ PDF
آیین نامه مقطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته ۱۳۷۶ PDF
آیین نامه مقطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته ۱۳۹۱ PDF
آیین نامه مقطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته ۱۳۹۳ PDF
کمیسیون موارد خاص استانی  ۱۳۸۷ PDF
کمیسیون موارد خاص استانی  ۱۳۹۰ PDF
کمیسیون موارد خاص دانشگاه ۱۳۷۴ PDF
آیین نامه نقل و انتقالات ۱۳۸۹ PDF
آیین نامه نقل و انتقالات ۱۳۹۲ PDF
آیین نامه دکتری سال ۱۳۹۵ PDF
آیین نامه دکتری سال ۱۳۸۹ PDF
آیین نامه دکتری سال ۱۳۷۲ PDF