درباره ما

دانشگاه مراغه ابتدا با عنوان آموزشکده کشاورزی از سال 1366 در مراغه و با یک رشته تحصیلی شروع به کار کرد. با توسعه فیزیکی و افزایش رشته های تحصیلی، این آموزشکده از سال تحصیلی 78 – 1377 به دانشکده تبدیل گردید. سپس در سال های 1384 و 1388 به ترتیب به مجتمع آموزش عالی و دانشگاه ارتقاء یافت. دانشگاه مراغه به عنوان یک دانشگاه مادر در زمینی به مساحت ۱۱۰ هکتار احداث شده و متشکل از چهار دانشکده کشاورزی، علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم انسانی است. در سال 1397، به منظور استمرار ارتباط دانشگاه و دانش آموختگان ؛موضوع بخشنامه 11454/11 مورخ 13/5/71 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و بر اساس مصوبه جلسه 375 مورخ 22/2/75 شوراي عالی انقلاب فرهنگي و آئين نامه تاُسيس انجمن دانش آموختگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و جهت استمرار ارتباط دانشگاه و دانش آموختگان، انجمن دانش آموختگان دانشگاه مراغه تاسیس گردید.

اساسنامه انجمن دانش آموختگان