تاریخ : سه شنبه 7 دي 1400
کد 108

ارسال گواهی موقت و دانشنامه فارغ التحصیلان

در راستای خدمت رسانی به فارغ التحصیلان محترم چنانچه تمایل به ارسال مدارک فارغ التحصیلی دارید خواهشمند است مراحل ذیل را انجام دهید.
الف) دریافت گواهی موقت و دانشنامه 
خواهشمند است مدارک ذیل را تکمیل و به آدرس مراغه - اتوبان امیر کبیر - میدان مادر - شهرک گلشهر دانشگاه مراغه   کد پستی: 5518183111 ارسال فرمایید تا اقدامات لازم جهت ارسال مدرک توسط آموزش کل دانشگاه انجام گیرد. 

برادران : 
1-ارسال مدرک نظام وظیفه 
2-تکمیل و ارسال فرم رسید گواهی موقت یا دانشنامه          (رسید دانشنامه PDF   ---   رسید گواهی موقت PDF)
3-ارسال رسید واریزی به مبلغ 250000 به شماره کارت 5139-0926-8370-5859 بنام درآمد اختصاصی دانشگاه مراغه 

خواهران : 
1-تکمیل و ارسال فرم رسید گواهی موقت یا دانشنامه          (رسید دانشنامه PDF   ---   رسید گواهی موقت PDF)
2-ارسال رسید واریزی به مبلغ 250000 به شماره کارت 5139-0926-8370-5859 بنام درآمد اختصاصی دانشگاه مراغه 
 
حتماً بر روی پاکت قید گردد. (( مربوط به ارسال گواهی موقت یا دانشنامه)) 

ب) دریافت مدارک پرونده تحصیلی: 
1-تکمیل و ارسال فرم دریافت مدارک تحصیلی           (رسید دریافت مدارک تحصیلی PDF 
2-ارسال رسید واریزی به مبلغ 250000 به شماره کارت 5139-0926-8370-5859 بنام درآمد اختصاصی دانشگاه مراغه