تاریخ : سه شنبه 7 دي 1400
کد 109

لیست رشته های دانشگاه مراغه

لیست رشته های این دانشگاه به تفکیک مقطع و دانشکده در جدول ذیل قابل مشاهده است.
دانشكده رشته - گرایش مقطع سال تاسيس
نجوم و اخترفیزیک تاریخ علم گرایش نجوم در جهان اسلام ارشد 1400
فيزيک - نجوم و اخترفيزيک ارشد 1399
فيزيک - گرانش و کيهان شناسي ارشد 1399
کشاورزی مديريت منابع خاک - فيزيک و حفاظت خاک ارشد 1392
مديريت منابع خاک - منابع خاک و ارزيابي اراضي ارشد 1393
مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاک - شيمي ، حاصلخيزي خاک و تغذيه گياه ارشد 1393
مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاک - بيولوژي و بيوتکنولوژي خاک ارشد 1396
حشره شناسی کشاورزی ارشد 1387
اگرو تكنولوژي-فيزيولوژي گياهان زراعي ارشد 1387
اگروتکنولوژي - اکولوژي گياهان زراعي ارشد 1387
ژنتیک و به نژادی گیاهی ارشد 1392
کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژي) ارشد 1391
علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوه ارشد 1390
علوم و مهندسی باغبانی - سبزیها ارشد 1390
علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتی ارشد 1390
علوم و مهندسی باغبانی - تولید محصولات گلخانه ای ارشد 1390
علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان دارویی ارشد 1390
حشره شناسي  کشاورزی دكتري 1391
اگروتکنولوژي - فيزيولوژي گياهان زراعي دكتري 1391
اگروتکنولوژي - اکولوژي گياهان زراعي دكتري 1391
تکنولوژی تولیدات گیاهی کارداني 1370
علوم و مهندسی خاک کارشناسي 1376
مهندسي مكانيك بيوسيستم کارشناسي 1393
گیاهپزشکی کارشناسي 1375
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی کارشناسي 1384
علوم و مهندسی باغبانی کارشناسي 1374
مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت کارشناسي ناپيوسته 1384
مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی کارشناسي ناپيوسته 1384
دانشکده کشاورزی علوم و مهندسی آب کارشناسی  1400
فني مهندسي نانو فناوری - نانومواد ارشد 1391
مهندسي مکانيک - ساخت و توليد ارشد 1390
مهندسي پليمر - فراورش ارشد 1393
مهندسي عمران مهندسی آب و سازه هاي هيدروليكي ارشد 1392
مهندسي عمران سازه ارشد 1395
مهندسي عمران - مديريت منابع آب ارشد 1394
مهندسی مواد و متالورژی کارشناسي 1388
مهندسی مکانیک کارشناسي 1395
مهندسي شيمي کارشناسي 1392
مهندسی عمران کارشناسي 1388
علوم پايه ریاضی محض - آنالیز ارشد 1387
ریاضی محض - جبر ارشد 1388
ریاضی محض هندسه ارشد 1392
رياضي کاربردي - آناليز عددي ارشد 1390
زيست شناسي سلولي وملكولي - ژنتيك ارشد 1393
زيست شناهي گياهي - فيزيولوژي ارشد 1393
زيست فناوري - ميکروبي ارشد 1391
شيمي - شیمی آلی ارشد 1389
علوم و فناوري نانو (نانو شيمي) ارشد 1391
شيمي - شيمي فيزيك ارشد 1391
شيمي شيمي تجزيه ارشد 1392
شيمي - شيمي معدني ارشد 1393
رياضي آناليز دكتري 1391
رياضي کاربردی دكتري 1398
ریاضیات و کاربردها کارشناسي 1385
میکروبیولوژی کارشناسي 1387
 زيست فناوري کارشناسي 1392
زیست شناسی سلولی و مولکولی کارشناسي 1398
شیمی کاربردی کارشناسي 1386
شيمي محض کارشناسي 1390
علوم انساني آموزش زبان انگليسي ارشد 1392
جفرافيا و برنامه ريزي شهري - آمايش شهري ارشد 1397
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - برنامه ريزي مسکن و بازآفريني شهري ارشد 1397
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - کاربری اراضي و مميزي املاک ارشد 1397
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - محيط زيست شهري ارشد 1397
جغرافيای سیاسی - ژئوپلتیک ارشد 1400
روانشناسی عمومی ارشد 1400
مترجمی زبان انگلیسی کارشناسي 1400
آموزش زبان انگليسي کارشناسي 1393
جغرافيا کارشناسي 1389
حقوق کارشناسي 1389
روانشناسي کارشناسي 1392
علوم ورزشی کارشناسي 1399