آموزش دانشکده علوم انسانی

کارشناسان آموزش دانشکده علوم انسانی:
سرکار خانم قضایی و سرکار خانم خباز
شماره های داخلی : 166 - 175
آدرس محل کار : ساختمان دانشکده علوم انسانی و فنی و مهندسی - اداره آموزش