آموزش دانشکده فنی و مهندسی

کارشناسان آموزش دانشکده فنی و مهندسی :
سرکار خانم بیگلری و سرکار خانم طالع
شماره های داخلی : 165 - 177
آدرس محل کار : ساختمان دانشکده فنی و مهندسی- اداره آموزش