اداره تحصیلات تکمیلی

کارشناسان اداره تحصیلات تکمیلی 
1-آقای جعفر فرخی شیخ الاسلامی
2-خانم فرزانه احمدی