فرم های دانشجویی

از دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی درخواست می گردد فقط از این مکان نسبت به تهیه فرمها اقدام نمایند. آخرین نگارش فرمها در این مکان موجود می باشند. 

فرمهای مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد 
فرم پروپوزال DOC
فرم تعهد نامه اصالت اثر DOC
فرم تعیین استاد راهنمای پایان نامه DOC
فرم تمدید سنوات تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری DOC
فرم حل مشکل پایان نامه  DOC
فرم صورتجلسه تصویب پایان نامه DOC
فرم گزارش پیشرفت پژوهشی DOC
فرم مجوز دفاع برای دانشجویان دوره ارشد  DOC
فرمت نگارش پایان نامه DOC
مراحل پایان نامه  PDF
آیین نامه کارشناسی ارشد  PDF
فرم تکمیل اصلاحات پایان نامه Doc
فرم اخد بخشی از پایان نامه در سایر دانشگاهها  DOC
فرم شرکت در جلسه دفاع  DOC


فرمهای مورد نیاز دانشجویان دکترا
فرم اعلام نمرات آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی DOC
فرم پروپوزال دکتری DOC
فرم تعیین استاد راهنما DOC
فرم حل مشکل پایان نامه  DOC
فرم درخواست انجام آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی DOC
فرم درخواست تمدید سنوات تحصیلی       DOC
فرم صورتجلسه تصویب پایان نامه          DOC
فرم گزارش پیشرفت پژوهشی دانشجویان دکتری DOC
فرم گزارش وضیعت تحصیلی دانشجویان بورسیه درنیمسال DOC
فرم تمدید سنوات تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری DOC
فرم مشخصات و اطلاعات مربوط به استفاده از فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي DOC
فرمت از پیش آماده پروپوزال تشریحی دکتری تخصصی  DOC
فرمت نگارش پایان نامه DOC
آرم فارسی DOC
آرم انگلیسی DOC
آیین نامه دکتری PDF
فرم تکمیل اصلاحات پایان نامه DOC
فرم مجوز دفاع دوره دکتری  DOC
فرم شرکت در جلسه دفاع  DOC 
فرم هاي آموزشي جديد
اخذ واحد از سایر دانشکده ها DOC
تقاضای انتقال توام با تغییر رشته DOC
تقاضای مهمان دائم DOC
حذف پزشكي DOC
صدور کارت دانشجویی المثنی DOC
فرم انصراف DOC
فرم آموزش معرفی کارآموزی DOC
فرم تاییدیه واحد DOC
فرم تسویه دانشجوی محروم از تحصیل DOC
فرم رسيدگي به مشكلات آموزشي دانشجويان DOC
فرم معرفی مهمان در تابستان DOC
فلوچارت  کلی روندهای آموزشی کارشناسی DOC
فلوچارت کلی روندهای آموزشی ارشد DOC
مرخصی تحصیلی DOC
معرفی به استاد DOC
مهمان در دانشگاه مراغه DOC