اوقات شرعی 
 
  معاون آموزشی و پژوهشی
دکتر فریبرز شکاری
استاد فیزیولوژی گیاهان زراعی
 
تلفن : 37274893-041
نمابر : 37276066-041
ایمیل: shekarii@maragheh.ac.ir

یادداشت:   

برنامه هفتگی:

وظایف و اختیارات
برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت براجرای فعالیت های آموزشی دانشکده ‏ها
برنامه ریزی آموزشی دانشگاه در راستای سندچشم انداز و نقشه جامع علمی کشور
برنامه ریزی برای ارتقای مهارت های علمی - تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه
برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعمل حوزه و دانشگاه
اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی ضمن خدمت
اداره و نظارت برحسن اجرای کلیه سیاست‏ ها، مقررات و فرایندهای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و مدیران واحدهای مختلف و انعکاس آنها به ریاست دانشگاه
ارزیابی و بازنگری محتوی سرفصل های درسی به منظور بروز رسانی، کارآمدی اعضای هیات علمی دانشگاه
 
عضویت در شوراها:
 
 عضو کمیسیون موارد خاص استانی
 
سوابق اجرایی :
مدیر گروه تکنولوژی تولیدات گیاهی
مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات
معاون آموزشی دانشکده کشاورزی
رئیس دانشکده کشاورزی