آیین نامه های دانشجویان

آیین نامه نقل و انتقالات 1392       PDF
آیین نامه نقل و انتقالات 1389       PDF


کمیسیون موارد خاص دانشگاه 1374           PDF
کمیسیون موارد خاص استانی  1390           PDF
کمیسیون موارد خاص دانشگاه 1387           PDF

 

آیین نامه مقطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته 1393        PDF
آیین نامه مقطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته 1391        PDF
آیین نامه مقطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته 1376        PDF

 

آیین نامه کارشناسی ارشد  1394        PDF
آیین نامه کارشناسی ارشد  1388        PDF
آیین نامه کارشناسی ارشد  1373        PDF

 

آیین نامه دکتری سال 1395                 PDF
آیین نامه دکتری سال 1389                 PDF
آیین نامه دکتری سال 1372                 PDF