تاریخ : شنبه 5 فروردين 1396
کد 33

آیین نامه مقطع دکتری

آیین نامه های آموزشی مختلف مقطع دکتری جهت استحضار از لینک ذیل قابل دریافت است.
آیین نامه دکتری سال 1395                 PDF
آیین نامه دکتری سال 1389                 PDF
آیین نامه دکتری سال 1372                 PDF