منوی اصلی
 
  معرفی کتابخانه
حسین سلیمانی

کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی
رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی
مدیر مسئول انتشارات دانشگاه
تلفن :37273068 داخلی 352
ایمیل:
lib@maragheh.ac.ir
hh_soleimani@yahoo.com