تاریخ : سه شنبه 4 شهريور 1399
کد 91

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

به پیوست فایل تقویم آموزشی سال تحصیلی که در جلسات شورای آموزشی دانشگاه تصویب شده است قابل دریافت می باشد.
نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 - فایل PDF
نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 - فایل PDF