تاریخ : سه شنبه 8 مرداد 1398
کد 77

تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-98

به پیوست فایل تقویم آموزشی سال تحصیلی که در جلسات شورای آموزشی دانشگاه تصویب شده است قابل دریافت می باشد.
فایل PDF