تاریخ : سه شنبه 3 بهمن 1396
کد 53

دروس پیشنهادی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

فایلهای دروس پیشنهادی به تفکیک دانشکده جهت استفاده از لینکهای ذیل قابل دریافت هستند.
دانشکده علوم پایه PDF
دانشکده کشاورزی PDF
دانشکده فنی و مهندسی PDF
دانشکده علوم انسانی PDF
دروس معارف اسلامی PDF