منوی اصلی
 
  اهداف و وظایف

- پیش بینی اعتبارات لازم جهت انجام امور سفارش، خرید کتب و نشریات مورد نیاز کتابخانه های دانشگاه .

- تهیه وتکثیر نوارهای صوتی وتصویری در زمینه های مختلف مانند سمینارها وکنفرانس ها برای استفاده دانشجویان.

- حفظ و حراست از کتاب های نایاب واسناد ومدارک تارخی وقدیمی موجود در دانشگاه.

- تجلید کتاب ها ونشریات وسایر مدارک علمی وتحقیقاتی موجوددر کتابخانه به تشخیص مقام مافوق.

 - تهیه گزارش های لازم از فعالیتهای کتابخانه وارئه آن به مراجع ذی صلاح .

- تهیه کتب درسی وکمک درسی برای رشته های مختلف آموزشی دانشگاه .

- احیاء ونشر متون کهن معتبر وممتاز.

- مبادله کتاب ونشریات ادواری واسناد با مجامع ومراکز علمی وفرهنگی دانشگاه ها وموسسات آموزشی وپژوهشی داخلی وخارجی.

- همکاری با موسسات ومجامع ملی وبین المللی .

- جمع آوری، ذخیره، نگهداری و در دسترس قراردادن کتب ونشریات برای تسهیل در امر دسترسی به آنها.

- انجام امور مربوط به چاپ وانتشارات دانشگاه.

- طبقه بندی وفهرست نویسی وآماده سازی کتب و نشریات برای تسهیل در امر دسترسی به آنها.

- برقراری ارتباط با مراکز ومجامع علمی، کتابخانه ها ومراکز نشر کتب و...در داخل وخارج از کشور به منظور ایجاد یک سیستم منظم وکارآمد کتابداری.

- همکاری با واحدهای ذی ربط در برقراری ارتباط با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی وفناوری داخلی وخارجی به منظور جمع اوری اطلاعات علمی تحقیقاتی مورد نیاز  .

- ایجاد هماهنگی بین کتابخانه های فرعی دانشکده ها  و گروه ها ونظارت بر کار آنها .

- آموزش وآشنا سازی کارکنان جدید الاستخدام با  امر کتابداری.

- تهیه خلاصه کتب ومقالات علمی.

- انجام امور مربوط به سفارش وخرید کتاب، نشریه و سایر منابع از داخل وخارج از کشور.

- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق .