اوقات شرعی 
 
  سامانه جایابی کارآموزان دانشجو
سامانه ملی کارآموزی با هدف ارتقا کیفیت خدمت رسانی به دانشجویان متقاضی دوره کار آموزی و ایجاد فرصت جهت برقراری و ارتباط با صنعت، تحت مدیریت دفتر مرکزی ارتباط با صنعت بنشانی http://karamouzi.irost.ir  درحال ارائه خدمات یکچارچه جایابی به دانشجویان متقاضی کارآموزی در واحد های صنعتی میباشد