اوقات شرعی 
 
  کارشناس کارآفرینی و ارتباط با صنعت