اوقات شرعی 
 
  رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
دکتر آرمن آوانس
استاریار گروه شیمی - شیمی تجزیه

:تلفن
:آدرس دفتر کار
 avanes@maragheh.ac.ir :ایمیل