تاریخ : دوشنبه 17 خرداد 1400
کد 99

نظامنامه اخلاق آموزش

عنوان: نظامنامه اخلاق آموزش تدوین: معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشاوره علمی: انجمن علمی اخلاق کاربردی ایران مشاکرت: دفتر برنامه ریزی آموزش عالی صفحه آرایی و چاپ: اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاریخ: بهمن ماه 1399
توسعه و کارآمدی نظام آموزش عالی کشور بر پایبندی به اصول و مسئولیت های اخلاقی در سیاست ها و سیاستگذاری ها، مدیریت و خدمات آموزشی، فرآیندها و نظا مهای حر فهای استوار است. مسئولیت پذیری دانشگا هها در قبال جامعه، دانشجویان گرانقدر، اعضای خانواده بزرگ و فرهیخته آموزش عالی و پایبندی همکاران و دانشجویان به عهدنا مههای اخلاقی ضامن رشد اخلاقی در نظام آموزش عالی و زمینه ساز ارتقای اخلاقی جامعه است.
به منظور همسان سازی رعایت اصول اخلاقی در آموزش به سفارش معاونت آموزشی وزارت عتف و با همکاری انجمن علمی اخلاق کاربردی ایران و مشاکرت بسیاری از اعضای هیأت علمی، کارشناسان و دانشجویان سند حاضر تحت عنوان نظامنامه اخلاق آموزش تدوین شده است. این سند اخلاقی هدایتگر فعالی تهای آموزشی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگا هها و مؤسس ههای آموزش عالی کشور می باشد. ما دانشگاهیان و دانشجویان سوگند وفاداری یاد می کنیم که وفادار و متعهد به نظامنامه اخلاق  آموزش باشیم و از خداوند مهربان برای عمل به آن یاری می طلبیم.
متن کامل نظامنامه اخلاق آموزشی 
PDF