تاریخ : يکشنبه 15 ارديبهشت 1398
کد 73

زمان حذف تک درس نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

بر اساس تبصره 3 ماده 17 آیین نامه آموزشی :
زمان حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 از 29 لغایت 31 اردیبهشت ماه می باشد لذا دانشجویان باید با مراجعه به آموزش دانشکده و اخذ فرم حذف تکدرس و دریافت امضاء اساتید و سایر امضاء های مربوطه نسبت به حذف تکدرس اقدام نمایند. 

آیین نامه: 
ماده 17- حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره‌های حضوری الزامی‌است.
تبصره1. اگر دانشجو در درسی بیش از سه شانزدهم جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند، چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیر موجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه، آن درس حذف می‌شود. در این صورت رعایت حد نصاب 12 واحد در طول نیمسال برای دانشجو الزامی‌نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می‌شود.
تبصره2. در شرایط خاص، حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تایید شورای آموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکانپذیر است.
تبصره3. دانشجو می‌تواند با رعایت مفاد تبصره1 این ماده، در صورت اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال، صرفاً یک درس نظری را با تأیید گروه آموزشی حذف کند به شرط آن که تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو کمتر از 12 واحد نشود.