تاریخ : شنبه 15 ارديبهشت 1397
کد 57

آگهي داﻧﺸﮕﺎه مراغه در خصوص ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن دانشجویان ﻣﻤﺘﺎز ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ پیوسته در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ برای سال تحصیلی 98-97

آگهي داﻧﺸﮕﺎه مراغه در خصوص ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن دانشجویان ﻣﻤﺘﺎز ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ پیوسته در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ برای سال تحصیلی 98-97
به آگاهي دانشجویان کارشناسی پیوسته دانشگاه مراغه و سایر دانشگاههای دولتي می رساند که بر اساس« آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد» مصوب 11/4/93 و ابلاغیه‌های شماره 77948/21 مورخ 5/5/93 و نامه شماره 2/299574مورخ 16/12/1396 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، دانشگاه مراغه در تمامی رشته ها و گرایش های جدول ذیل از میان دانشجویان کارشناسی پیوسته برتر با شرایط ذیل براي سال تحصيلي 98-97 دانشجو می پذیرد.
متن کامل اطلاعیه PDF
فرمهای آموزشی    PDF