آرشیو

اطلاعیه برگزاری ترم تابستان سال تحصیلی 96-95

اطلاعیه برگزاری ترم تابستان سال تحصیلی 96-95

(3172)

ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ نیمسال ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 96-95 در داﻧﺸﮕﺎه مراغه برگزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در این دوره می‌باشند.

سه شنبه 26 ارديبهشت 1396
آیین نامه کمیسیون موارد خاص

آیین نامه کمیسیون موارد خاص

(516)

آیین نامه های کمیسیون موارد خاص استانی و دانشگاه جهت استحضار از لینکهای ذیل قابل دریافت است.

چهارشنبه 9 فروردين 1396
آیین نامه مقطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته

آیین نامه مقطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته

(350)

آیین نامه های آموزشی مختلف مقطع کارشناسی ارشد جهت استحضار از لینک ذیل قابل دریافت است

سه شنبه 8 فروردين 1396
آیین نامه های مقطع کارشناسی ارشد

آیین نامه های مقطع کارشناسی ارشد

(1674)

آیین نامه های آموزشی مختلف مقطع کارشناسی ارشد جهت استحضار از لینک ذیل قابل دریافت است

يکشنبه 6 فروردين 1396
آیین نامه مقطع دکتری

آیین نامه مقطع دکتری

(729)

آیین نامه های آموزشی مختلف مقطع دکتری جهت استحضار از لینک ذیل قابل دریافت است.

شنبه 5 فروردين 1396
بخشنامه وزارت در خصوص اجراي آيين نامه 93 براي دانشجويا وروديهاي ما قبل

بخشنامه وزارت در خصوص اجراي آيين نامه 93 براي دانشجويا وروديهاي ما قبل

(510)

معاونت آموزشي وزارت علوم بر اساس بخشنامه شماره 143617/2 مورخ 06/07/1395 اجراي آيين نامه 93 را براي دانشجويان ماقبل 93 از مصاديق ايجاد خلل در تحصيل دانسته که به پيوست بخشنامه ذکر شده قابل مشاهده است.

سه شنبه 19 بهمن 1395
اطلاعيه مهم

اطلاعيه مهم

(584)

در خصوص دروس فرهنگ و تمدن و ارزشهاي دفاع مقدس و . . .

دوشنبه 11 بهمن 1395
فرم تعهد ارسال ريزنمرات به دانشگاه آزاد

فرم تعهد ارسال ريزنمرات به دانشگاه آزاد

(541)

قابل توجه دانشجويان

جمعه 1 بهمن 1395
فرمهاي مخصوص جهت صدور گواهي موقت المثني

فرمهاي مخصوص جهت صدور گواهي موقت المثني

(538)

فرمهاي مخصوص جهت صدور گواهي موقت المثني

جمعه 1 بهمن 1395
آيين نامه در خصوص دروس دفاع مقدس و فرهنگ و تمدن

آيين نامه در خصوص دروس دفاع مقدس و فرهنگ و تمدن

(342)

آيين نامه

چهارشنبه 29 دي 1395