آرشیو

لیست دانشجویان دانشکده فنی دارای نواقص پرونده

لیست دانشجویان دانشکده فنی دارای نواقص پرونده

(464)

اطلاعیه آموزشی

يکشنبه 24 تير 1397
اطلاعیه های ترم تابستان

اطلاعیه های ترم تابستان

(925)

کلیه اطلاعیه های ترم تابستان در این محل قرار داده خواهد شد.

يکشنبه 10 تير 1397
اطلاعیه برگزاری ترم تابستان سال 1397

اطلاعیه برگزاری ترم تابستان سال 1397

(156)

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور می رساند نیمسال تابستان سال تحصیلی 97-96 در دانشگاه مراغه برگزار خواهد شد. کلیه دانشجویان در صورت تمایل می توانند در این دوره شرکت نمایند. جهت اطلاع از برنامه درسی و امتحانی به وب سایت دانشگاه مراغه می توانید به آدرس www.maragheh.ac.ir مراجعه فرمایید.

دوشنبه 28 خرداد 1397
اﻃﻼﻋﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎه مراغه در خصوص ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن سال تحصیلی 98-97 از داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻤﺘﺎز مقطع ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارشد در ﻣﻘﻄﻊ دکتری

اﻃﻼﻋﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎه مراغه در خصوص ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن سال تحصیلی 98-97 از داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻤﺘﺎز مقطع ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارشد در ﻣﻘﻄﻊ دکتری

(137)

داﻧﺸﮕﺎه مراغه در نظر دارد ﻃﺒـﻖ آﯾـﯿﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﺷﻤﺎره 67272/ 21 ﻣﻮرخ 18/04/93 و اصلاحيه شماره 21/237200 مورخ 16/12/93 آیین نامه یاد شده و اصلاحیه 121707/2 مورخ 23/06/1394 از طریق ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 98-1397 از ﺑﯿﻦ داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﻣﻤﺘـﺎز ﻣﻘﻄـﻊ کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه و ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﯽ در ﻣﻘﻄﻊ دکتری ﺑـﺪون آزﻣـﻮن داﻧﺸـﺠﻮ ﭘﺬﯾﺮش نماید.

يکشنبه 6 خرداد 1397
اطلاعیه پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه برای سال تحصیلی 98-97

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه برای سال تحصیلی 98-97

(136)

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه برای سال تحصیلی 98-97

سه شنبه 1 خرداد 1397
اعلام زمان مصاحبه و مدارک مورد نیاز آزمون نیمه متمرکز دکترای سال 1397

اعلام زمان مصاحبه و مدارک مورد نیاز آزمون نیمه متمرکز دکترای سال 1397

(121)

اعلام مدارک لازم و زمان مصاحبه دكتري 97

سه شنبه 11 ارديبهشت 1397
اطلاعیه ثبت نام

اطلاعیه ثبت نام

(132)

اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت سال 96

چهارشنبه 4 بهمن 1396
دروس پیشنهادی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

دروس پیشنهادی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

(4002)

فایلهای دروس پیشنهادی به تفکیک دانشکده جهت استفاده از لینکهای ذیل قابل دریافت هستند.

سه شنبه 3 بهمن 1396
آیین نامه های صدور معافیت تحصیلی

آیین نامه های صدور معافیت تحصیلی

(153)

کلیه آیین نامه های مربوط به نظام وظیفه

يکشنبه 1 بهمن 1396
توصیه هایی در خصوص ارتباط بین دانشجو ، دانشگاه و خانواده

توصیه هایی در خصوص ارتباط بین دانشجو ، دانشگاه و خانواده

(230)

از آنجایی که نحوه ارتباط بین دانشجو و خانواده می تواند تاثیرات بسیار مهمی در وضعیت تحصیلی دانشجویان داشته باشد. از این رو معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه مراغه در صدد بهبود این رابطه توصیه هایی را که نظر متخصصین این امر است را تهیه نموده که در ادامه به استحضار خواهد رسید. ضمنا امکان بررسی نمرات تحصیلی دانشجویان در سیستم آموزشی دانشگاه فراهم گردیده است که در ادامه نحوه استفاده از آن نیز ارائه خواهد گردید.

چهارشنبه 8 آذر 1396