اوقات شرعی 
 
  معرفی و وظایف
اداره امتحانات یکی ازادارات امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشد که کارکنان شاغل در آن با اهتمام در حفظ شأن دانشجویان در چهارچوب مقررات آموزشی و وظايف محوله با رعایت اصل امانتداری حسب مورد به ارائه خدمات به دانشجویان شاغل در حد فاصل پس از ثبت نام تا فارغ التحصیلی می پردازند. نظارت بر اجرای مقررات آموزشی در دانشکده ها که عنصری اساسی در حفظ کیفیت امر آموزش میباشد از جمله وظايف اداره امتحانات است، مهمترین خدمات اداره امتحانات بدین شرح می باشد.

شرح وظایف كاركنان و كارشناسان در اداره امتحانات و امور فارغ التحصيلان 

1. مشاهده و بررسي وضعيت دانشجو فراغت از تحصيلي
2. صدور دانشنامه و گواهي فراغت از تحصيل و اعلام اسامي فارغ التحصيلان به امور دانش آموختگان سازمان دانشجويي
3. اعلام فراغت از تحصيل
4. ارسال ريزنمرات و تاييديه هاي تحصيلي به موسسات ذیربط و ساير دانشگاههاي
5.صدور گواهي براي آزمون مقطع بالاتر
6. ابلاغ آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخش نامه هاي آموزشي و برنامه هاي درسي رشته هاي مختلف به دانشكده ها
7. بررسي ريزنمرات دانشجو مطابق برنامه درسي و آيين نامه مربوطه
8. بررسي موارد مربوطه اداره امتحانات در برنامه سما