تفاهم نامه ها

اهم تفاهم‌نامه‌های همکاری دانشگاه مراغه با دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و مراکز علمی داخل
کشور
سال 1395

ردیف نام سازمان/ دانشگاه و مراکز علمی- تحقیقاتی
 1 شرکت پارت پیشرو گامان (سهامی خاص)
 2 تفاهم نامه همکاری علمی آزمایشگاهی

سال 1394

ردیف نام سازمان/ دانشگاه و مراکز علمی- تحقیقاتی
 1 دانشگاه تبریز 
 2 شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران (پنها) 
3 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (منطقه میاندوآب)
4 مرکز رشد شهید فراحی 
 
سال 1393
ردیف نام سازمان/ دانشگاه و مراکز علمی- تحقیقاتی
1 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
 
 
سال 1392
ردیف نام سازمان/ دانشگاه و مراکز علمی- تحقیقاتی
1 دانشگاه فنی و حرفه ای

سال 1391
ردیف نام سازمان/ دانشگاه و مراکز علمی- تحقیقاتی
 1 پژوهشگاه مواد و انرژی 
 
 
سال 1390


سال 1387

ردیف نام سازمان/ دانشگاه و مراکز علمی- تحقیقاتی
1 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
 
 
ردیف نام سازمان/ دانشگاه و مراکز علمی- تحقیقاتی
1 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
 
ردیف نام سازمان/ دانشگاه و مراکز علمی- تحقیقاتی
1 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای