سمینارها و کنفرانسها

» سمینارهای برگزار شده در دانشگاه مراغه

مهمترین هدف و رسالت دانشگاه به عنوان یک نهاد علمی و فرهنگی، توسعه و گسترش آگاهی­ های علمی، پژوهشی و فرهنگی در جامعه است. بنابراین برگزاری هدفمند سمینارهای علمی در سطح دانشگاه ­ها­ از ملزومات رسیدن به این هدف مهم بوده و می ­تواند تأثیری مثبت و تحولی چشمگیر در جهت توسعه مطلوب علمی کشور باشد. از سوی دیگر، سمینارهای علمي بستر مناسبي را براي نشر و ارائه دستاوردهاي علمي فراهم ساخته و امكان نقد و بررسي اين يافته ها را در جامعه علمي به دست مي­ دهند. 
در همین راستا، دانشکده علوم پایه اقدام به برگزاری سلسله سمینارهای علمی توسط اعضای محترم هیئت علمی گروه ­های آموزشی ریاضی، شیمی و زیست­ شناسی در دانشکده نموده است. امید است دامنه این گونه سمینارهای علمی به سایر دانشکده ها و در مجموع کل دانشگاه گسترش یافته و حتی اقدام به تشکیل کمیته برگزاری سمینارهای علمی در سطح دانشگاه گردد. دعوت از اعضای هیئت علمی برجسته، شناخته شده و صاحب نظر در این سمینارهای علمی از سایر دانشگاه­ ها و مؤسسات علمی داخل و خارج کشور نیز علاوه بر شناساندن ظرفیت­ های بالای علمی، می­ تواند به غنای علمی دانشگاه بیفزاید. 
 
سمینارهای در حال برگزاری

ارائه دهنده

عنوان سمینار

زمان

گروه آموزشی

دکتر محمد رضا عظیمی


 مطالعه عملگرهای ترکیبی روی فضاهای موضعا محدب

93/12/4

 ریاضی
 دکتر میر مهدی ابوالقاسمی ارائه روش های نوین میکرو استخراج جهت آنالیز و جداسازی
ترکیبات دارویی،‌ گیاهی و آلودگی های محیطی
94/12/11 شیمی
دکتر فرخ کریمی  سیستم های پروتئین و ژن رسانی نانو در درمان سرطان93/12/18  زیست شناسی
 دکتر محمد مهدی زاده روش های عددی غیر استاندارد برای مدل های بیولوژیکی 94/1/24 ریاضی
 دکتر مجتبی امینی نقش کاتالیست های اکسیو - پراکسو مولیبدن و تنگستن
در واکنش های اکسایش
 94/1/31 شیمی
دکتر امیر عباس برزگر مقدمه ای در مورد اعتیاد و مکانیسم های عصبی - زیستی ایجاد کننده آن94/2/7  زیست شناسی
دکتر بیاض دارابی  شبه انتگرال ها و کاربرد آنها94/2/14  ریاضی
دکتر بهزاد نعمتی سرای کاربرد موجک ها در روش های طیفی و پردازش تصویر94/2/21 ریاضی 
دکتر رضا معصومی  اثرات امجواج مغناطیسی بر روی موجوادات زنده94/2/28 زیست شناسی 
دکتر پرویز دارانیا  بررسی مدل های ریاضی گداخت هسته ای و کاربردهای آنها94/4/3ریاضی  سمینارهای برگزار شده 

ارائه دهنده

عنوان سمینار

زمان

گروه آموزشی

دکتر احمد آقایی

 پروتئومیکس گیاهی

93/8/5

 زیست شناسی

دکتر محمد رضا عظیمی

 مطالعه عملگرهای ترکیبی روی فضاهای موضعاً محدب

93/8/19

ریاضی

دکتر پریسا فتحی رضایی

 مقاومت دارویی در سرطان

93/8/26

 زیست شناسی
 دکتر باقر افتخاری نانوبیوسنسورها در  شناسایی سرطان 93/9/3 شیمی
 دکتر رضا معصومی پاسخ تطابقی در برابر پرتوهای یونیزان گاما 93/9/10 زیست شناسی
 دکتر فیروز پاشایی ابر رویه­ های فضا فرم ­های لورنتسی 93/9/17 ریاضی

ارائه دهنده

عنوان سمینار

زمان

گروه آموزشی

دکتر احمد آقایی

 پروتئومیکس گیاهی

1393/8/5

 گرو ه زیستشناسی

دکتر محمد رضا عظیمی

 مطالعه عملگرهای ترکیبی روی فضاهای موضعاً محدب

1393/8/19

گروه ریاضی

دکتر پریسا فتحی رضایی

 مقاومت دارویی در سرطان

1393/8/26

 گروه زیست شناسی
 دکتر باقر افتخاری نانوبیوسنسورها در  شناسایی سرطان 1393/9/3 گروه شیمی
 دکتر رضا معصومی پاسخ تطابقی در برابر پرتوهای یونیزان گاما 1393/9/10 گروه زیست شناسی
 دکتر فیروز پاشایی ابر رویه­ های فضا فرم ­های لورنتسی 1393/9/17 گروه ریاضی

ارائه دهنده

عنوان سمینار

زمان

گروه آموزشی

دکتر احمد آقایی

 پروتئومیکس گیاهی

1393/8/5

 گرو ه زیستشناسی

دکتر محمد رضا عظیمی

 مطالعه عملگرهای ترکیبی روی فضاهای موضعاً محدب

1393/8/19

گروه ریاضی

دکتر پریسا فتحی رضایی

 مقاومت دارویی در سرطان

1393/8/26

 گروه زیست شناسی
 دکتر باقر افتخاری نانوبیوسنسورها در  شناسایی سرطان 1393/9/3 گروه شیمی
 دکتر رضا معصومی پاسخ تطابقی در برابر پرتوهای یونیزان گاما 1393/9/10 گروه زیست شناسی
 دکتر فیروز پاشایی ابر رویه­ های فضا فرم ­های لورنتسی 1393/9/17 گروه ریاضی

ارائه دهنده

عنوان سمینار

زمان

گروه آموزشی

دکتر احمد آقایی

 پروتئومیکس گیاهی

1393/8/5

 گرو ه زیستشناسی

دکتر محمد رضا عظیمی

 مطالعه عملگرهای ترکیبی روی فضاهای موضعاً محدب

1393/8/19

گروه ریاضی

دکتر پریسا فتحی رضایی

 مقاومت دارویی در سرطان

1393/8/26

 گروه زیست شناسی
 دکتر باقر افتخاری نانوبیوسنسورها در  شناسایی سرطان 1393/9/3 گروه شیمی
 دکتر رضا معصومی پاسخ تطابقی در برابر پرتوهای یونیزان گاما 1393/9/10 گروه زیست شناسی
 دکتر فیروز پاشایی ابر رویه­ های فضا فرم ­های لورنتسی 1393/9/17 گروه ریاضی