اوقات شرعی 
 
  مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی
دکتر سیروس صادقی
استاد گروه خاکشناسی
 
عضویت در شوراها:
 
سوابق اجرایی :
 
تلفن : 37278889-041
نمابر : 37278889-041

ایمیل:
 
sadeghi@maragheh.ac.ir
 
وظایف و اختیارات مدیریت آموزشی
1- نظارت بر اجراي آيين نامه ها و مصوبه هاي شوراي آموزشي دانشگاه و ابلاغيه هاي كميسيون موارد خاص
2- بررسي مستمر فرآيندهاي اجرايي خدمات آموزشي و پيشنهاد شيوه هاي مناسب
3- تهيه و تدوين شيوه نامه ها و طرح هاي آموزشي و ارائه آن ها به شوراي آموزشي دانشگاه
4- بهره گيري از شيوه هاي مناسب جهت ارتقاي كيفي خدمات آموزشي
5- نظارت بر روند فعاليت هاي طراحي و راه اندازي سيستم جامع اتوماسيون آموزشي دانشگاه
6- تشكيل پرونده و ثبت نام پذيرفته شدگان مطابق با آئين نامه و شيوه نامه هاي آموزشي
7- كنترل سنوات تحصيلي دانشجويان
8- تهيه گزارش هاي كارشناسي پرونده هاي دانشجويان
9- نظارت بر اجراي برنامه هاي مصوب مقاطع مختلف رشته هاي تحصيلي
10- صدور انواع گواهي هاي تحصيلي براي دانش آموختگان
11- نظارت بر عملكرد فعاليت هاي آموزشي دانشجويان
12- امور مربوط به دانشجويان ممتاز (استعدادهاي درخشان)
13- امور مربوط به دانشجويان غيرايراني
14- مشاركت در برگزاري جشن دانش آموختگان و جشن آغاز سال تحصيلي
15- ارائه گزارش هاي آماري و تدوين گزارش عملكرد سالانه از فعاليت هاي آموزشي دانشگاه
16- ارائه مشاوره و اطلاع رساني به دانشجويان در زمينه مقررات و آيين نامه هاي آموزشي
17- افزايش مهارت هاي شغلي كاركنان با مشاركت دادن آنان در دوره هاي آموزشي كوتاه
 
دکتر محسن جان محمدی
استادیار گروه زراعت
 
عضویت در شوراها:
رئیس دبیر خانه هیئت اجرایی جذب
 
سوابق اجرایی :
مدیر گروه زراعت   1391-1392
تلفن : 37278889-041
نمابر : 37278889-041

ایمیل:
 
mjanmohammadi@maragheh.ac.ir
 
وظایف و اختیارات مدیریت تحصیلات تکمیلی
 اداره كلیه امور آموزشی دورههای تحصیلات تكمیلی با هماهنگی معاونت محترم آموزشـی و تحصیلات تكمیلی دانشگاه.
ارزیابی پیشرفت علمی و عملی تحصیلی دانشجویان مقـاطع كارشناسـی ارشـد و دكتـری و  اتخاذ تصمیم در مسائل آموزشی آنان. 
انجام امور دانشجویان بورسیه ای كه محل تحصیل آنان در این دانـشگاه مـی باشـد (اعـم از پیگیری مالی، گزارش وضعیت و...) و نظارت بر امور آنان و پاسخ به مكاتبات وزارت متبوع در  خصوص آنها. 
انجام امور مربوط به پایاننامه های كارشناسی ارشـد و رسـاله هـای دكتـری از جملـه هزینـه پایاننامه ها و ...
انجام امور مربوط به نظام اطلاعاتی شامل تهیـه نـرم افزارهـای لازم، تهیـه داده هـا، تنظـیم اطلاعات، استفاده از اطلاعات جهت دار جهت برنامه ریزی كلان و برنامه ریزیهای موقت، تهیه آمارهای لازم بر اساس داده های گروههای مختلف آموزشی دانشكده ها. 
انجام خدمات آموزشی دوره های تحـصیلات تكمیلـی از پـذیرش، ثبـت نـام، امتحانـات تـا  فارغ التحصیلی یا اخراج، انصراف، ترك تحصیل، مشروطی و همچنین آموزش رایگـان، نظـام  وظیفه، مكاتبه با دانشگاه مقطع قبل دانشجو جهت دریافت تأییدیه تحصیلی و ... و نظارت بـر حسن اجرای خدمات آموزشی در دانشكدهها، پژوهشكده ها و گروههای موجود در دانشگاه. 
برگزاری آزمونهای اختصاصی دورههای دكتری دانشگاه در رشته های موجود از اعلام آگهـی تا ارسال نتایج. برگزاری جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشگاه و تنظـیم دسـتور جلـسات و ارسال صورتجلسات آن. 
تهیه و پیشنهاد بخشنامه و دستورالعملهای مختلف آموزشی در مقاطع كارشناسـی ارشـد و دكتری با همكاری مسئولان ذیربط. 
تدوین و پیشنهاد اصول كلی برنامه های آموزشـی دانـشگاه در مقـاطع كارشناسـی ارشـد و دكتری در چهارچوب قوانین دفتر گسترش آموزش عالی به گروه ها و نظارت بـر اجـرای آنهـا پس از تصویب. 
مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی و تنظـیم برنامـه هـای درسـی و برنامـه ریـزی زمانبندی ثبت نام و امتحانات مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری و نظارت بر اجرای آن. 
نظارت بر اجرای دقیق مقررات و آیین نامه هـای آموزشـی دوره هـای تحـصیلات تكمیلـی در دانشكدهها و پژوهشكده ها. 
نظارت بر برگزاری آزمون سراسری كارشناسی ارشد با هماهنگی با سازمان سـنجش آمـوزش  كشور در دوره كارشناسی ارشد. 
نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیتهای آموزشی دورههای تخصصی و ارزیابی آن و ارائه گزارش به معاون آموزشی جهت طرح در هیأت رئیسه دانشگاه. 
همكاری و هماهنگی با معاونتهای آموزشی و پژوهشی در اجرای دوره های خاص كوتاه مدت تخصصی و انجام خدمات این دورهها از پذیرش تا پایان دوره