معرفی

حسین سلیمانی

کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

مدیر مسئول انتشارات دانشگاه

تلفن :37273068 داخلی 352

hh_soleimani@yahoo.com

lib@maragheh.ac.ir