تفاهم نامه ها

اهم تفاهم‌نامه‌های همکاری دانشگاه مراغه با دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و مراکز علمی داخل
کشور


سال 1394

ردیفنام سازمان/ دانشگاه و مراکز علمی- تحقیقاتی
 1دانشگاه تبریز 
 2شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران (پنها) 
3شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (منطقه میاندوآب)
4مرکز رشد شهید فراحی 

سال 1393
ردیفنام سازمان/ دانشگاه و مراکز علمی- تحقیقاتی
1پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

سال 1392
ردیفنام سازمان/ دانشگاه و مراکز علمی- تحقیقاتی
1دانشگاه فنی و حرفه ای

سال
1391
ردیفنام سازمان/ دانشگاه و مراکز علمی- تحقیقاتی
 1پژوهشگاه مواد و انرژی 

سال 1390


سال 1387

ردیفنام سازمان/ دانشگاه و مراکز علمی- تحقیقاتی
1پژوهشگاه علوم و فنون هسته ایردیفنام سازمان/ دانشگاه و مراکز علمی- تحقیقاتی
1پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

ردیفنام سازمان/ دانشگاه و مراکز علمی- تحقیقاتی
1پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای